ÔNG PHẠM ANH TUẤN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

ÔNG ĐINH NGỌC THUẬN
Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

ÔNG TRẦN VĂN NGUYÊN
Thành viên Hội đồng Quản trị

ÔNG NGUYỄN BÁ CHUYÊN
Thành viên Hội đồng Quản trị

PHAN THÙY ĐOAN
Thành viên Hội đồng Quản trị

ÔNG ĐINH NGỌC THUẬN
Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

ÔNG ĐỖ QUỐC BẢO
Phó Tổng Giám đốc

ÔNG TRẦN NGỌC TÒNG
Trưởng Ban Kiểm soát

PHẠM THỊ CẨM HÀ
Thành viên

NGUYỄN KIM THU
Thành viên
Share with friends

Bài liên quan

Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
1